Algemene voorwaarden de Gelukkige Ouder

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtnemer: De Gelukkige Ouder is gevestigd aan Stationsweg 56, te Drachten. De praktijk is onder leiding van Anja van Renselaar.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
  • Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
  • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door opdrachtnemer door Opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2.      Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van
enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden
een beroep doen;
2.3.      Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4.      Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1.      De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
3.2.      Bedragen zijn voor particulier inclusief 21% btw.
Voor bedrijven geldt een tarief exclusief 21% btw.
3.3.      Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst   

4.1.       Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden.
Is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
4.2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4.3.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

5.1.      Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal
leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2       Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van
de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden
in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
6.2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
6.3.      Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4.      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1.      Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2.      Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1.      Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
8.2.      Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

9.1.      Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke
hoofde dan ook;
9.2.      Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten
behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
schadeplichtig kan worden.
9.3.      Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
9.4.      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
9.5.      Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur;
9.6.      Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering
van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of
daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

10.1.     In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer
aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.     Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan
door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
11.2.     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
11.3.     In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
11.4.     Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is,
zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door
opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het
eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
11.5.     Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

12.1.    Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
12.2.     De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht
deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te
annuleren per aangetekend verzonden brief;
12.3.     Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de
cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de
opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
12.4.     Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training,
begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde
bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
12.5.     Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na
aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds
beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
12.6.     Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
12.7.     Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een
redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1.     Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1.     Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
14.2.     Opdrachtgever kan een beroep doen op de klachtenregeling. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
14.3.     Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.
14.4.     Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing;
14.2.     Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van de
Gelukkige Ouder. www.degelukkigeouder.nl
15.2.     Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door Opdrachtnemer worden gewijzigd en
aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en
voorwaarden van openingstijden, workshops en overige activiteiten.
15.3      Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van
overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Drachten, 5 oktober 2020